Publikační činnost

Veřejná správa a kontrolní systémy

Autor publikace:  prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. a Ing. Marta Štěpánková
Anotace publikace: 
 

Veřejná správa a kontrolní systémyVšechny oblasti národního hospodářství jsou spjaté s veřejnou správou a kontrolními systémy. Tato skripta tvoří dva větší ucelené celky. První část je věnovaná veřejné správě, druhá se zabývá kontrolními systémy. V části veřejná správa se čtenáři obeznámí v jednotlivých podkapitolách s veřejnou mocí, veřejnými službami, státní správou, obecními zřízeními, krajskými zřízeními a evropskou veřejnou správou. V části kontrolní systémy se čtenáři obeznámí v jednotlivých podkapitolách s druhy kontrol, s kontrolami v souvislosti se systémem řízení a managementem, jakostí kvality, s inspekčními orgány a s problematikou auditů. 


Živnostenské podnikání

Autor publikace:  JUDr. Olga Kapplová, Ph.D.
Anotace publikace: 

Živnostenské podnikáníCílem tohoto textu je seznámení se s vybranými základními právními pojmy a instituty, které vycházejí z teorie práva a jsou obecně platné pro celý právní řád.  Adresát by měl získat nejen obecné povědomí o obsahu, formě a předmětu živnostenského práva, ale být schopen se orientovat v jednotlivých pojmech, logistice získání oprávnění, následných právech a povinnostech. Doplněním základního textu je pak zvláštní část, kde student získá základní orientaci ve specifických zvláštnostech pro získání oprávnění pro koncesovanou živnost, základy zřízení obchodních korporací ať již soukromých či veřejných a jejich propojení s živnostenským oprávněním. 

Při studiu tohoto předmětu je třeba sledovat, zda v daném okamžiku se jedná o právní úpravu platnou a zda účinnou, tzn., zda po vyhlášení právního předpisu nedošlo již ke změně této právní úpravy. V rámci jednotlivých přednášek a seminářů bude zmiňována aktuální odborná literatura.


Logistika v odvětvích služeb

Autor publikace: prof. Ing. et Ing. Dušan Halásek, CSc. a kol.
Anotace publikace:

Logistika v odvětvích služebPublikace má přispět ke studiu a zamyšlení se nad uplatněním logistiky v odvětví služeb, tedy aby služby byly produkovány a poskytovány v dohodnuté (standardizované) kvalitě, správnému zákazníkovi (příjemci), ve správném množství, na správném místě (teritoriální hledisko), ve správném čase a  vynaložením přiměřených nákladů (resp. za dohodnutou či standardní cenu). Výklad logistiky v odvětvích služeb je podán na konkrétních službách ve 13 kapitolách, kde po stručné charakteristice služby následuje charakteristika právního prostředí v České republice, řízení odvětví a charakteristika logistických aspektů služby, tj. vymezení uživatele, poskytovatele služeb, garanta služby v ČR. Výklad každé kapitoly je ukončen financováním služby, cenotvorbou apod.


Fyzika pro bakaláře

Autor publikace: prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.

Anotace publikace

Fyzika pro bakalářeVysokoškolské skriptum Fyziky pro bakaláře je určeno pro studenty Vysoké školy Logistiky, o.p.s. v Přerově. Obsahuje sedm kapitol, z níž prvních šest zahrnuje látku klasické fyziky.  

V kapitole Mechanika je popsána kinematika a dynamika pohybu, zdůrazněna definice práce a energie. Gravitační pole je popsáno jako základ pro popis družicových systémů ve fyzice pro magisterské studium. Kapitola obsahuje mechaniku tuhého tělesa, kapalin a plynů. Poslední částí první kapitoly jsou „Mechanické jevy“, které jsou praktickým přínosem k využití fyzikálních poznatků z této kapitoly. Podobně jsou „Tepelné jevy“, „Jevy mechanického kmitání a vlnění“, „Elektromagnetické jevy“, „Optické jevy“ a „Jevy atomistiky a relativistické fyziky“ uvedeny na konci kapitoly, která obsahuje vždy odpovídající část fyziky. Kapitola druhá Teplota, teplo obsahuje dvě zásadní části, tzv. molekulovou fyziky a termodynamiku, což je výklad těchto pojmů z hlediska mikrostruktury a makrostruktury. Mechanické kmitání a návazně vlnění je obsahem kapitoly třetí Mechanické kmitání a vlnění. K popisu elektrického proudu je důležitý pojem elektrického náboje a popis elektrického pole, což je obsahem kapitoly čtvrté Elektřina a magnetismus. Kapitola je doplněna o magnetické pole. Vlastnosti světla obecně, částicové a vlnové vlastnosti světla zvláště jsou uvedeny v kapitole páté Optika. Kapitola Atomistika zahrnuje popis elektronového obalu a atomového jádra, důležitého pro znalost jaderných přeměn uvedených v téže kapitole. V kapitole sedmé Fyzikální vlastnosti látek je po řadě uveden výklad mechanických, tepelných, elektrických, magnetických a optických vlastností látek, poslední část tvoří strukturní vlastnosti látek. Kapitola popisuje technické aplikace fyziky a v posledních podkapitolách, kde jsou popsány fyzikální jevy aplikace daných jevů v praktickém životě.

Předložený studijní text je nadstavbou na středoškolský kurz fyziky, postavený na základě středoškolských znalostí matematiky a se základy vysokoškolské matematiky. Předmět Fyzika pro bakaláře patří do teoretického základu technického bakalářského studia.  Studiem předložených skript si studenti prohloubí znalosti ze základních oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu dalších odborných předmětů v bakalářském studiu. Znalosti využijí také při studiu předmětu Fyzika v logistických procesech a v odborných předmětech navazujícího magisterského studia VŠLG, o.p.s. 


Fyzika cvičení 

Autor publikace:  prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc.
Anotace publikace

Fyzika cvičeníVysokoškolské skriptum „Fyzika cvičení“ je určeno pro studenty Vysoké školy Logistiky, o.p.s. v Přerově. Obsahuje sedm kapitol z oblastí klasické fyziky a zahrnuje následující disciplíny: Mechanika; Kmity, vlny akustika; teplo; Elektřina; Magnetismus; Optika; Atomistika, což odpovídá členění skriptům „Fyzika pro bakaláře“ z roku 2012, na které předložené skriptum navazuje.

Je rozděleno do hlavních dvou částí: A) Příklady, s řešenými příklady, příklady k řešení a výsledky. Druhou částí jsou B) Problémové a testové úlohy, včetně řešení těchto úloh. Příklady ke kapitole sedmé – Fyzikální vlastnosti látek skript „Fyzika pro bakaláře“ jsou v předložených skript přiřazeny do jednotlivých kapitol podle odpovídajících fyzikálních jevů.

Řešené příklady před každou kapitolou jsou vybrány jako středně těžké příklady. K příkladům k řešení jsou uvedeny výsledky. Problémové a testové úlohy jsou ve formě testových otázek pro všechny fyzikální jevy klasické fyziky.
Předložený studijní text je nadstavbou na středoškolský kurz fyziky, postavený na základě středoškolských znalostí matematiky a se základy vysokoškolské matematiky. Předmět Fyzika cvičení patří do teoretického základu technického bakalářského studia.  Studiem předložených skript si studenti prohloubí znalosti ze základních oblastí klasické fyziky, které doplní o řešení příkladů a testových otázek tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu dalších odborných předmětů v bakalářském studiu. Znalosti využijí také při studiu předmětu Fyzika v logistických procesech a v odborných předmětech navazujícího magisterského studia VŠLG, o.p.s.


Logistika výrobních technologií

Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.
Anotace publikace:
publikace Logistika výrobních technologií se zabývá jednotlivými odvětvími průmyslu a jejich technologiemi z pohledu logistiky.  

Logistika výrobních technologií

Průmyslová výroba je odvětvím národního hospodářství. Je rozhodujícím prvkem v materiální produkci. Ta je mnohdy ukazatelem vyspělosti dané země. Průmyslová výroba je úzce navázaná na produkci primárních zdrojů. Struktura a geografické rozdělení průmyslové výroby je ovlivňováno přírodními zdroji a požadavky výrobních technologií. V ČR je hlavním hospodářským odvětvím průmysl.


Logistika a telematika 
Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc. a kol.
Anotace publikace:

publikace Logistika a telematika se zabývá např. city logistics, telematikou přepravními a manipulačními prostředky, dodavatelskými systémy, službami zákazníkům, teorií dopravních systémů atd.Logistika a telematika

Dopravní telematika v sobě integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím, ekonomií, teorií dopravy atd. Do dopravní infrastruktury tak vstupují moderní systémy, které řídí dopravní a přepravní procesy. Těmito procesy se dosahuje např. optimalizace efektivity dopravy. Telematika může poskytovat komplexní řešení různých problémových situací.


Zpětná logistika. Technologie zpracování odpadů. Zpětná logistika. Technologie zpracování odpadů.


Autor publikace
: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.
Anotace publikace: publikace Zpětná logistika s podtitulem Technologie zpracování odpadů se zabývá všemi procesy souvisejícími s problematikou odpadů. 

Zpětná logistika se věnuje problematice zpětných toků, tedy způsobu nakládání s vysloužilými nebo jinak dále neprodejnými výrobky. V rámci zpětné logistiky hraje nezastupitelnou úlohu nakládání s odpady, tzv. odpadová logistika, která je jen subsystémem zpětné logistiky. Vzhledem ke stále zvyšujícímu se množství různého odpadu, který se musí zpracovat, zde začínají působit procesy zpětné logistiky, které mají za úkol s tímto odpadem nakládat včetně možnosti jejich dalšího možného využití a zpracování. Zpětná logistika je jednou z důležitých oblastí obecné logistiky, která má ve způsobu řízení jisté odlišnosti, které je nutné pro její další rozvoj a fungování respektovat.Obalová technika a identikace

Autor publikace: doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Anotace publikace: balení různých materiálů a výrobků je významným prostředníkem mezi výrobcem na straně jedné a uživateli nebo spotřebiteli na straně druhé. Zejména v poslední době je balení zboží věnována zvýšená pozornost, což je ovlivněno mnoha faktory, kterými obaly disponují.
Publikace dává ucelený přehled o systému balení, který je významným logistickým prvkem. Balení ovlivňuje svým konstrukčním a estetickým řešením jednotlivé články logistického řetězce. Úvodní část je věnována materiálům a základním požadavkům, které jsou na obaly kladeny podle druhu baleného zboží, na kterou navazuje část popisující funkci obalu, rozměrovou unifikaci a manipulační jednotky jako základní logistické prvky ovlivňující volbu přepravních a manipulačních prostředků.Z hlediska logistiky tvoří významnou část publikace identifikační systémy zaměřené zejména na bezkontaktní identifikaci včetně radiofrekvenční identifikace.

 

Logistika a modelování potrubní dopravy

Autoři publikace: prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc., Ing. Libor Kavka, Ph.D. a doc. Mgr. Ivan Kolomazník, Dr.

Anotace publikace: Potrubní doprava je nejen nedílnou součásti lidského života, ale podle autorů je podstatou života na zemi vůbec. Přeprava hmoty anebo hmotných části probíhá nejen v dopravních sítích, které vytvořil člověk, ale také v rostlinách a v živých organizmech včetně člověka.Princip takové dopravy je jednoduchý. Je vybudována dopravní síť, většinou v podobě potrubí a v této síti jsou na některých místech vloženy prvky, které způsobí v tomto místě zvýšení nebo snížení potenciálu (tlaku). V důsledku rozdílu potenciálu touto síti proudí něco, co je pro existenci takového sytému potřebné.Tento dopravní systém je doprava od zdroje ke spotřebiteli, což autoři označují obecným principem zdroj - síť - spotřeba. Záměrem této publikace je popis struktury a vlastností sítí, které vytvořil člověk, které můžeme s jistou mírou nadsázky označit jako inženýrské sítě. Modelování a simulace těchto sítí je v publikaci popsáno a demonstrováno pomocí modelovacího nástroje GrafSit a TSit.

 

Klademe důraz na vyváženost teorie a praxe

JUDr. Ivan Barančík, LogistiNews číslo 03/12, str. 22-23.

Vysoká škola logistiky o.p.s. se podílela na zavedení certifikace typických regionálních produktů na Hranicku. V rámci projektu PROAGRITOUR byly vytvořeny studie popisující region (Mikroregion Hranicko) z hlediska cestovního ruchu, místních produktů a služeb, agroturistiky a z historie dochovaných řemesel a tradic. Anglická verze sloužila partnerům pro následné zpracování Komparativní studie všech zapojených regionů.

 

 V projektu NEDLOG - Moderní vzdělávání v logistice byl odborníky z Vysoké školy logistiky o.p.s. vytvořen e-learningový modul Úvod do mezinárodního obchodu v české a anglické verzi. Introduction to International Business