Stipendia

Ubytovací a sociální stipendia jsou poskytována studentům Vysoké školy logistiky o. p. s., za účelem komfortnější sociální situace při jejich vysokoškolském studiu. Ubytovací a sociální stipendia se řídí stipendijním řádem VŠP a Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Ubytovací stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

 • Student VŠLG v prezenční formě studia akreditovaného studijního programu.
 • Student VŠLG, který nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu, tzn. u bakalářského studijního programu nesmí přesáhnout doba studia 3 roky a u navazujícího magisterského studijního programu 2 roky.
 • Student VŠLG, který nemá místo trvalého bydliště v okrese Přerov, v němž je místo jeho studia
 • Student má nárok na ubytovací stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

 • Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „žádosti“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • Do data stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku.

Jak je stipendium vysoké?

 • Výše dotace na ubytovací stipendia činí nejvýše 540 Kč na 1 studenta na 1 měsíc.

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti, zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden – červen do 31. července).
 • Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Sociální stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

 • Student VŠLG, který prokáže, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Tento nárok prokáže tak, že k žádosti o sociální stipendium přiloží naskenované potvrzení, tzv. „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, vydané úřadem státní sociální podpory. Studenti jsou povinni potvrzení označit v pravém horním rohu svým identifikačním číslem studenta (SINem).
 • Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

 • Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „žádosti“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • Do data stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku

Jak je stipendium vysoké?

 • Výše dotace na sociální stipendium činí v souladu v § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů, 2 750 Kč na 1 studenta na 1 měsíc.

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden – červen do 31. července).
 • Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.


Stipendijní řád 
aktual. 23. 5. 2013
Podmínky pro uplatnění nároku na sociální stipendium