Stipendia

Ubytovací a sociální stipendia jsou poskytována studentům Vysoké školy logistiky o. p. s., za účelem komfortnější sociální situace při jejich vysokoškolském studiu. Ubytovací a sociální stipendia se řídí stipendijním řádem VŠP a Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Ubytovací stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

 • Student VŠLG v prezenční formě studia akreditovaného studijního programu.
 • Student VŠLG, který nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu, tzn. u bakalářského studijního programu nesmí přesáhnout doba studia 3 roky a u navazujícího magisterského studijního programu 2 roky.
 • Student VŠLG, který má místo trvalého pobytu mimo okres.
 • Student má nárok na ubytovací stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

 • Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „žádosti“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • Do data stanoveného harmonogramem příslušného akademického roku. V případě, že je student zapsán do studia po tomto datu, může podat žádost o ubytovací stipendium do 31. března příslušného akademického roku.

Jak je stipendium vysoké?

 • Výši stipendia stanovuje Ministerstvo školství podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia a podle disponibilních finančních prostředků (v minulém období bylo stanoveno ve výši 540 Kč/měsíc).

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti, zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden – červen do 31. července).
 • Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

Sociální stipendium

Kdo může o stipendium požádat?

 • Student VŠLG, který prokáže, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Tento nárok prokáže tak, že k žádosti o sociální stipendium přiloží naskenované potvrzení, tzv. „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, vydané úřadem státní sociální podpory. Studenti jsou povinni potvrzení označit v pravém horním rohu svým identifikačním číslem studenta (SINem).
 • Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

Kde a jak můžu o stipendium požádat?

 • Elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka „žádosti“.

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • Nejpozději do 31. října příslušného akademického roku. Pokud příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval 1,5 násobek životního minima rodiny do 31. října, může student podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.

Jak je stipendium vysoké?

 • Výše sociálního stipendia je rovna součinu počtu měsíců a částky stanovené Ministerstvem školství (v minulém období bylo stanoveno ve výši 2 750 Kč/měsíc).

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • Stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti zpětně za semestr (za období září/říjen – prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden – červen do 31. července).
 • Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.


Stipendijní řád 
aktual. 23. 5. 2013
Podmínky pro uplatnění nároku na sociální stipendium