Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Název školy:Vysoká škola logistiky o.p.s.
Sídlo: Palackého 1381/25, 750 02 Přerov
Právní forma: oběcně prospěšná společnost
druh obecně poskytovaných služeb:

- zajišťování vzdělávací a výzkumné , vývojové a další tvůrčí činnosti v akreditovaném studijním programu

- provozování vysoké školy na základě státního souhlasu a udělené akreditace
IČO: 25875167
ID datové schránky: 8fq5iug
Zakladatel: DELTA Morava, s.r.o.
Zápis v OŘ: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 125
Vedení školy:

Rektor
doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Prorektor pro strategii a rozvoj
prof. Ing. Ivan Gros, CSc.
 

Prorektor pro výzkum, vývoj a aplikace
Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Kvestor
Ing. Tomáš Vrba

 


Obecně prospěšné společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. se sídlem v Přerově byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodnutím č.j. 16040/2004-030 ze dne 15. dubna 2004, nabytí právní moci dne 21. dubna 2004 udělen podle § 39, § 87 písm. f) a § 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu a podle § 39 odst. 9, § 78 odst. 1, §79 odst. 7, § 87 písm. g) a § 105 zákona o vysokých školách byla udělena akreditace bakalářskému studijnímu programu LOGISTIKA B 3713 (kód kmenového oboru studijního programu) s prezenční a kombinovanou formou studia pro studijní obory:

a rozhodnutím č.j. 17 733/2007-30/1 ze dne 31. 7. 2007 udělena podle & 79 odst. 4, & 80 odst. 1, & 105 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů akreditace navazujícímu magisterskému studijnímu programu LOGISTIKA N 3713 (kód kmenového studijního programu) s prezenční a kombinovanou formou studiu pro studijní obor:

Na základě rozhodnutí č.j.MSMT/6978/2012-M3 ze dne 29. 2. 2012 prodloužilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci bakalářskému studijnímu programu Logistika, se studijními obory Dopravní logistika, Logistika služeb, Informační management a Logistika cestovního ruchu  do 31. 3. 2020.

Na základě rozhodnutí č. j. 5101/2011-30/1 ze dne 23. 2. 2011 prodloužilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci navazujícího magisterského studijního programu Logistika N 3713 do 31. 8. 2019.

Na základě rozhodnutí akreditační komise je ve spolupráci s DF ČVUT akreditováno doktorské studium v oboru "Dopravní logistika. Doktorské studium, které vychovává absolventy pro výzkum a vývoj reálných i hypotetických objektů a metod řízení v oblasti logistiky. Po absolvování tohoto studia získá absolvent akademický titul "doktor", zkrátka za jménem je Ph.D.